Skip to content Skip to footer
Algemene bepalingen

Verhuurder is Solex Jorwert. Huurder is de persoon die bij Solex Jorwert huurt.

Art 1: Huurder wordt geacht de solex(en) in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht de solex(en) in goede staat te hebben afgeleverd.

Art 2: Voor de huurder de solex(en) ontvangt, is er een huurovereenkomst getekend, waarop deze Algemene huurvoorwaarden van toepassing zijn. Door het tekenen van genoemde huurovereenkomst stemt huurder in met deze voorwaarden. De voorwaarden worden door de verhuurder vooraf verstrekt.

Art 3: Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten de minimum leeftijd hebben van 16 jaar én beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs (AM, A of B). Huurder laat een kopie van zijn legitimatie bij de verhuurder.

Verplichtingen huurder

Art 4: De huurder en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen tijden te houden aan de Nederlandse wet en regelgeving.

Art 5: Het is de huurder en alle medehuurders, niet toegestaan om:

  • Alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens de solexrit.
  • Meerdere personen op een Solex te vervoeren
  • Met een solex tegen elkaar te botsen
  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Op onverharde wegen te rijden.
  • De solex zelfstandig van brandstof te voorzien of reparatie aan de solex uit te voeren.
  • Langdurig stilstaan met een draaiende motor, hierdoor verbranden de banden.
  • De solex aan derden in onderverhuur of gebruik af te staan of de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Schade en aansprakelijkheid.

Art 6: Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Solex Jorwert is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Let op: op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen. Houd hier rekening mee. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan kleding en schoeisel, waaronder benzinespatten of andersoortige vlekken.

Art 7:  De Solex is W.A. verzekerd, echter allen op Nederlands grondgebied.  Eigen risico bedraagt €175,- per gebeurtenis. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders.
Alle schade (inclusief diefstal), aan de solexen of andere spullen van verhuurder, hoe dan ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voort vloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden.

Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade, zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. De boekingspersoon is verantwoordelijk voor alle gehuurde solexen.

Art 8:  Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Solex.    

Reservering omzetten in boeking en boeking annuleren

Art 9: De reservering van huurder is pas definitief als verhuurder de reservering schriftelijk/per email omzet in een boeking. Boeking van huurder wordt door verhuurder bevestigd.

Art 10: Een optie is 1 week geldig en komt daarna geheel te vervallen.

Art 11: Verhuurder heeft het recht om onder ander weersomstandigheden ( hevige regen, gladheid door bevriezing) kosteloos te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Dit ter beoordeling van de verhuurder.

Art 12: Bij annulering brengen wij 10 % van de huursom in rekening plus administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Betaling

Art 13: Betaling dient voor aanvang van de tour te zijn voldaan.

Art 14: Bij vroegtijdige terug bezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaat van huurgelden.

Art 15: Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van €2,50 per solex.